Čárový kód/EAN

EANy

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Automatická identifikace se v současném globálně propojeném a rychle žijícím světě stala nezbytně nutnou potřebou.

Systém EAN•UCC je soubor norem, který umožňuje účinné řízení celosvětových, víceoborových dodavatelských řetězců jedinečnou identifikací produktů, přepravních jednotek, objektů, míst a služeb. Usnadňuje elektronické obchodní procesy včetně úplného směrování a vysledovatelnosti. Identifikační čísla je možné zobrazovat pomocí symbolů čárového kódu, aby bylo možné jejich elektronické snímání na místě prodeje, při příjmu ve skladech a na libovolných jiných místech, kde to obchodní procesy vyžadují. Systém je navržen tak, aby překonával omezení daná používáním kódovacích systémů specifických pro společnost, organizaci nebo obor a aby podstatně zvýšil účinnost obchodních činností a byl citlivější vůči zákazníkům.

Co je čárový kód?

Čárový kód se skládá z tmavých čar a ze světlých mezer, které se čtou pomocí snímačů vyzařujících většinou červené světlo. Toto světlo je pohlcováno tmavými čárami a odráženo světlými mezerami. Snímač zjišťuje rozdíly v reflexi a ty přeměňuje v elektrické signály odpovídající šířce čar a mezer. Tyto signály jsou převedeny v číslice, popř. písmena, jaká obsahuje příslušný čárový kód. To tedy znamená, že každá číslice či písmeno je zaznamenáno v čárovém kódu pomocí předem přesně definovaných šířek čar a mezer. Data obsažená v čárovém kódu mohou zahrnovat takřka cokoliv: číslo výrobce, číslo výrobku, místo uložení ve skladu, číslo série nebo dokonce jméno určité osoby, které je např. povolen vstup do jinak uzavřeného prostoru.

Dodržování zásad a konstrukce systému EAN•UCC vede k tomu, že uživatelé mohou navrhovat aplikace automatického zpracovávání dat EAN•UCC. Logika systému zaručuje, že data sejmutá z čárových kódů produkují jednoznačné elektronické zprávy a jejich zpracování je možné v plném rozsahu předem naprogramovat.

Systém je navržen tak, aby byl použitelný v libovolném průmyslovém, obchodním nebo veřejném sektoru a jakékoli případně změny se do systému zavádějí tak, aby nenarušily aplikace současných uživatelů.

Aplikace různých norem EAN•UCC může vést k podstatnému zlepšení logistických operací, ke snížení nákladů na kancelářské práce, ke zkrácení doby mezi udělením objednávky a dodáním zboží, ke zvýšení přesnosti a k lepšímu řízení celého dodavatelského řetězce. Společnosti, které zavedly systém EAN•UCC, dosahují denně obrovských úspor na nákladech, protože aplikují stejné řešení pro komunikaci se všemi svými obchodními partnery, ale zachovávají si přitom naprostou volnost v používání interních aplikací podle vlastního uvážení.

Přednosti čárových kodů

Přesnost:

Užití čárových kódů je jedna z nejpřesnějších a nejrychlejších metod k registraci většího množství dat. Při ručním zadávání dat dochází k chybě průměrně při každém třístém zadání, při použití čárových kódů se počet chyb snižuje až na jednu milióntinu, přičemž většina z těchto chyb může být eliminována, je-li do kódu zavedena kontrolní číslice, která ověřuje správnost čtení všech ostatních číslic. Proto byly např. v mnoha zemích vybaveny transfúzní stanice čárovými kódy, aby byli stoprocentně rozlišeni rozdílní dárci a aby následně nemohla být použita pro pacienta neodpovídající krev.

Rychlost:

Srovnáme-li rychlost pořízení dat z čárového kódu s klávesnicovým zadáním, zjistíme, že i ta nejlepší písařka je nejméně třikrát pomalejší než jakýkoliv snímač.

Flexibilita:

Technologie čárových kódů je mnohoúčelová, spolehlivá a má snadné užití. Čárové kódy se mohou užívat v nejrůznějších a extrémních prostředích a terénech. Je možné je tisknout na materiály odolné vysokým teplotám nebo naopak extrémním mrazům, na materiály odolné kyselinám, obroušení, nadměrné vlhkosti. Jejich rozměry mohou být dokonce přizpůsobeny tak, aby mohly být užity i na miniaturní elektronické součástky.

Produktivita a efektivnost:

Zahraniční materiály uvádějí, že např. využíváním čárových kódů v supermarketech se produktivita odbavování u pokladny zvýší nejméně o 30 %. Kromě toho je možno v jakémkoliv okamžiku a velice detailně zjistit stav zásob jednotlivého zboží na skladě. Studie zpracovaná pro americké Ministerstvo obrany ukázala, že v některých oblastech se při zavedení čárových kódů zvýší efektivita práce až o 400 %.

Sdružení EAN Česká republika

Sdružení EAN ČR bylo založeno jako neziskové sdružení právnických osob a je jediným oprávněným subjektem, který zastupuje zájmy organizace EAN INTERNATIONAL na území České republiky. Sdružení je řízeno Výborem složeným z členských organizací, které reprezentují všechny významné uživatelské skupiny, tj. výrobní, distribuční, obchodní i logistické organizace a firmy poskytující služby pro systém EAN•UCC.

Jeho prostřednictvím se do systému EAN•UCC mohou zapojit všechny právnické a fyzické osoby registrované na území ČR, které se dobrovolně zavazují dodržovat organizační, metodické a technické podmínky systému. Pro další informace i pro doporučený postup registrace se obraťte na www.ean.cz